PRZYDATNE INFORMACJE

Zakres konserwacji instalacji domofonowych

Usługi konserwacyjne powinny być wykonywane w sposób ciągły, aby sprawność techniczna urządzeń była zapewniona w sposób możliwie nieprzerwany – usterki powinny być usunięte w ciągu 48 godzin od zgłoszenia.

Usługi konserwacyjne obejmują:

 1. sprawdzenie stanu technicznego pionów
 2. sprawdzenie stanu połączeń przewodów instalacji domofonowej, kaset elektronicznych,
 3. sprawdzenie jakości odbioru domofonów w mieszkaniach abonentów
 4. sprawdzenie zamocowania urządzeń domofonowych,
 5. sprawdzenie i naprawę zamocowania kaset, elektrozaczepów, sprawdzenie wkładek słuchawkowych i mikrofonów,
 6. usuwanie usterek w instalacji: tj kaset domofonowych, zasilaczy, przycisków domofonowych, podświetlenia kaset
 7. smarowanie elementów współpracujących, zamka i elektrozaczepu
 8. usuwanie przerw, zwarć i innych uszkodzeń sieci przewodów domofonowych w postaci wymiany lub naprawy uszkodzonych odcinków spowodowanych normalna eksploatacją powodujących wadliwe działanie instalacji
 9. wymiana list domofonowych i zmiana nazwisk
 10. materiały niezbędne do wykonywania w/w czynności konserwacyjnych zapewnia Wykonawca we własnym zakresie
 11. wykonanie 1 raz w roku przeglądu instalacji domofonowej wraz z przedstawicielami Zarządów Wspólnot, zakończonej wystawieniem protokołu pokontrolnego

Konserwacja nie obejmuje:

 1. usuwania uszkodzeń powstałych w wyniku ingerencji w instalację domofonową osób trzecich
 2. części stanowiących własność lokatora (urządzenie odbiorcze, unifon)
 3. wypadków losowych, np. skoki napięcia zasilającego, zwarcia

Zakres obowiązków firm sprzątających

Otoczenie budynku:

 1. Codzienne (tj. od poniedziałku do piątku) zamiatanie chodników, jezdni i ulic – na szerokość 1m wzdłuż chodników do których przylegają, w wielkościach podanych w przedmiarze
 2. Codzienne usuwanie wszelkich zanieczyszczeń z terenów zielonych położonych w obrębie zleconych do sprzątania nieruchomości (papierów, butelek, worków, itp.)
 3. Codzienne (włącznie z dniami wolnymi od pracy i świątecznymi) usuwanie śniegu i lodu w okresie zimowym z powierzchni chodników, usypywanie go w pryzmy przy krawężnikach chodnika, przy pozostawieniu wolnego przejścia na chodniku i przejazdu na ulicy. Stosowanie piasku jako środka przeciw gołoledzi w porze zimowej.
 4. Codzienne opróżnianie kubłów na śmieci oraz utrzymywanie ich w czystości kubły znajdujące się przy wejściach do klatek schodowych
 5. Codzienne zamiatanie altan śmietnikowych oraz ich otoczenia, dezynfekcja kontenerów wg potrzeb, oraz bezzwłoczne zawiadamianie zarządcy nieruchomości o stwierdzonych faktach niewykonania obowiązków wywozu śmieci przez Miejski Zakład Usługowy
 6. Pielęgnowanie zieleńców, kwietników , a w szczególności:
  • pielenie żywopłotu
  • oczyszczanie opasek i krawężników
 7. 1 x na kwartał mycie od zewnątrz okienek piwnicznych

Czynności wymienione w pkt. 1 – 6 powinny być wykonane do godziny 8.00 rano, z zastrzeżeniem, że w przypadku opadów śniegu następujących w czasie późniejszym – bezzwłocznie po ich powstaniu w zależności od zaistniałych potrzeb.

Wewnątrz budynku:

 1. Codzienne (tj. od poniedziałku do piątku) zamiatanie klatek schodowych (począwszy od wejścia na strych)
 2. Mycie klatek schodowych, parapetów, skrzynek na listy – 1 x w tygodniu, w każdy piątek
 3. Pastowanie klatek schodowych, omiatanie pajęczyn na klatkach, mycie bram wejściowych, drzwi do pomieszczeń ogólnych, lamp orientacyjnych – 1 x w m.-cu w ostatni piątek.
 4. Czyszczenie daszków i odpływów z daszków ze śmieci – 1 x w m.-cu
 5. Zamiatanie pralni, suszarni, korytarzy piwnicznych – 1 x w m.-cu
 6. Mycie okien, w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz na klatkach schodowych – 1 x na kwartał (w 1 tygodniu marca, czerwca. września, grudnia)
 7. Mycie lamperii, balustrad, lamp oświetleniowych, gablot ogłoszeniowych, grzejników na klatkach oraz pomieszczeniach wspólnego użytku – 1 x na kwartał , 2 tydzień marca, czerwca, września, grudnia) Czynności obejmujące codzienne sprzątanie budynku powinny być wykonane do godziny 12.00. Czynności okresowe (mycie klatek, okien itp.), mogą być wykonane w godzinach późniejszych jednak po ich zakończeniu, dla potwierdzenia faktu, każdorazowo muszą być zgłoszone pisemnie do Zarządcy.

Pozostałe:

 1. Wykonywanie czynności związanych z deratyzacją i dezynfekcją pomieszczeń stanowiących nieruchomość wspólną , w zakresie ustalonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stosownie do wytycznych tych organów
 2. Wykonywanie czynności w zakresie zleconym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z prowadzoną akcją przeciwepidemiologiczną
 3. Doręczanie korespondencji mieszkańcom, w terminie 3 dni od daty przekazania, za potwierdzeniem odbioru.
 4. Wywieszanie na tablicach ogłoszeń, informacji przekazanych przez zarządcę oraz ściąganie nieaktualnych.
 5. Usuwanie z budynków plakatów, reklam, napisów, rysunków umieszczonych bez zgody zarządcy.
 6. Czuwanie nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminu porządku domowego i powiadamianie zarządcy o rażących lub uporczywych przypadkach jego naruszania.
 7. Bezzwłoczne zawiadamianie zarządcy o stwierdzonych usterkach w pomieszczeniach wspólnej używalności.
 8. Zgłaszanie zarządcy, otwartych, względnie z wadliwym zamknięciem pomieszczeń pralni, suszarni, strychów a także skrzynek z licznikami na klatkach schodowych.

Zakres usług kominiarskich

 1. okresowa kontrola stanu technicznego instalacji kominowych w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych oraz w lokalach użytkowych według załącznika nr 1. Zakres badania technicznego winien obejmować sprawdzenie, czy:
  • drożność przewodów kominowych nie nasuwa zastrzeżeń
  • siła ciągu kominowego ciśnienia – ustalona przy pomocy stosowanego urządzenia pomiarowego – gwarantuje prawidłowe działanie podłączonych do przewodów urządzeń
  • nie występują uszkodzenia: przewodów kominowych na całej ich długości, kanałów, czopuchów, rur, łączników, itp., włazów, drabin, drzwiczek kominowych (wyciorowych, rewizyjnych), ław kominiarskich
  • istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli przewodów kominowych, kanałów, rur i nasad kominowych
  • nie dokonano samowolnych zmian w podłączeniach kominowych urządzeń wentylacyjnych, spalinowych
  • lokale, w których zainstalowane są urządzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o., itp.) posiadają sprawnie działające urządzenia wentylacyjne, w tym nawiewne i wywiewne
  • występują ewentualnie inne stwierdzone w trakcie kontroli rażące nieprawidłowości (uchybienia mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia)
 2. okresowa kontrola winna być zakończona wystawieniem protokołu pokontrolnego wraz z rysunkiem inwentaryzacyjnym
 3. czyszczenie 1 raz w roku przewodów wentylacyjnych łazienkowych i kuchennych
 4. czyszczenie 2 razy w roku przewodów spalinowych od piecyków gazowych
 5. usunięcie niedrożności i zagruzowań stwierdzonych w trakcie kontroli oraz nieszczelności w rejonie rozet i kratek wentylacyjnych – w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
Theme: Overlay by Kaira
Extra Text
Skip to content