RODO

Państwa dane osobowe przetwarzane w naszej firmie wykorzystywane są tylko w niezbędnym zakresie związanym z działalnością spółki. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa danych wdrożyliśmy niezbędne procedury oraz wysokie standardy bezpieczeństwa. Każdy zainteresowany może zapoznać się z polityką bezpieczeństwa która jest dostępna w sekretariacie naszej firmy.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (RODO/GDPR) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych / General Data Protection Regulation - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję:

I. Tożsamość administratora danych - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skawinie, zwana dalej PGM Sp. z.o.o w Skawinie,  z siedzibą ul. Bukowska 1A, 32-050 Skawina

II. Dane kontaktowe administratora

  • telefon +48 12 276 24 33 lub +48 12 276 23 60
  • e-mail - biuro@pgm.skaw.pl
  • pisemnie pod adresem siedziby administratora

III. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - e-mail biuro@pgm.skaw.pl.

IV. Cele przetwarzania i podstawy prawne                                                                                                                                                        

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa UE  i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań przez  PGM  Sp z o.o. w Skawinie oraz zgodnie z art. 6, art. 9 RODO. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

V. Odbiorcy danych:                                                                                                                                                              

podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz organy administracji

VI.  Okres przechowywania danych - przez okres niezbędny do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

VII.  Prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:

Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać od administratora: dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do ich przenoszenia. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

VIII.  Prawo skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych)

IX. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

- W przypadku podstawowego zakresu działania PGM Sp. z o.o. podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy

- W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu rozpatrzenia reklamacji od wezwania do zapłaty opłaty   

  dodatkowej i wystosowania odpowiedzi na nią, podanie danych jest warunkiem skutecznego jej złożenia.  Podanie danych

  ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie uznanie, iż osoba zobowiązana do zapłaty

  opłaty dodatkowej rezygnowała z prawa do złożenia reklamacji wynikającej z § 4 ust. 6 UCHWAŁA NR XLVIII/642/18                          

 (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2018  Poz. 7536),  co pociąga za sobą konsekwencje wynikające z treści w/w uchwały.

Theme: Overlay by Kaira
Extra Text
Skip to content